صبا قاسمی

سه شنبه 5 مرداد 1400 EnglishCV

نام: صبا قاسمی
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی
مرتبه علمی: استادیار


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا شیمی آلی دانشگاه شهید بهشتی ایران 1392
کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه شهید بهشتی ایران 1388

 •  
  • مقالات علمی
  •  
  • جوایز و افتخارات
  •  
  • مقالات در نشریات
  •  
  • تحقیقات
 •  
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنA mild and efficient method for the synthesis of 2,5-dihydro-5-imino-2- methylfuran-3,4-dicarboxylates via an isocyanide-based multicomponent reactionShaabani, A*., Rezayan, A.H., Ghasemi, S., Sarvary, A1/19/2009
باز کردنNovel One-Pot Three- and Pseudo-Five-Component Reactions: Synthesis of Functionalized Benzo[g]- and Dihydropyrano[2,3-g] chromene DerivativesShaabani, A*., Ghadari, R., Ghasemi, S., Pedarpour, M., Rezayan, A.H., Sarvary, A. and Weng Ng, S7/10/2009
باز کردنMCM-41 as an Efficient and Recoverable Catalyst for the Synthesis of Pyran Annulated Heterocyclic SystemsShaabani, A*., Mohammadpour Amini*, M., Ghasemi, S., Ghadari, R., Rezayan, A.H., Fazaeli, Y. and Feizi, S11/30/2010
باز کردنAn environmentally benign approach for the synthesis of bifunctional sulfonamide-amide compounds via isocyanide-based multicomponent reactionsShaabani, A*., Sarvary, A., Ghasemi, S., Rezayan, A.H., Ghadari, R. and Weng Ng, S1/5/2011
باز کردنA new abiatane diterpenoid from Salvia xantocheila BoissGandomkar, S., Habibi, Z*., Yousefi, M., Ghasemi, S1/28/2012
باز کردنA new sesquiterpenoid from Sclerorhachis platyrachis (Boiss.) Podlech ex Rech.fHabibi, Z*., Kheyrabadi, R., Ghasemi, S., Yousefi, M., Weng Ng, S7/3/2012
باز کردنBiotransformation of Progesterone by Absidia griseolla var. igachii and Rhizomucor pusillusHabibi, Z*., Yousefi, M., Ghanian, S., mohamadi M., Ghasemi, S9/3/2012
باز کردنOn-water’’ organic synthesis: L-proline catalyzed synthesis of pyrimidine-2,4-dione-, benzo[g]- and dihydropyrano [2,3-g]chromene derivatives in aqueous mediaMofakham, H., Ghadari, R., Shaabani, A*., Pedarpour, M., Ghasemi, S9/6/2012
باز کردنA new Highly Hydroxylated Triterpene from Salvia atropatana BungeHabibi, Z*., Cheraghi, Z., Ghasemi, S., Yousefi, M10/26/2012
باز کردنImmobilization of lipase on the surface of magnetic nanoparticles and nonporous glass beads for regioselective acetylation of prednisoloneGhasemi, S., Sadighi, A.,,Heidary, M., Bozorgi-Koushalshahi, M., Habibi, Z and Faramarzi, M.A*1/22/2013
باز کردنChemical composition and antibacterial activity of the volatile oil from seeds of Artemisia annua L. from IranHabibi, Z*., Ghanian, S., Ghasemi, S., Yousefi, M5/5/2013
باز کردنImmobilization of lipase on Fe3O4/ZnO core/shell magnetic nanoparticles for catalysis of Michael-type additions to chalcones derivativesGhasemi, S., Heidary, M., Habibi, Z*, and Faramarzi, M.A*2/9/2014
باز کردنMicrobial transformation of hydrocortisone by two fungal species Fusarium fujikuroi PTCC 5144 and Rhizomucor pusillus PTCC 5134Ghasemi,, S., Kheyrabadi, R., Habibi, Z4/7/2014
باز کردنSynthesis of quinazolinones from alcohols via laccase-mediated tandem oxidationHeidary, M, Khoobi, M, Ghasemi, S., Habibi, Z*, and Faramarzi, M.A*5/6/2014
باز کردنA new dihydrofuranocoumarin from Opopanax hispidus (Friv.) GrisebGhasemi,, S., Habibi, Z9/2/2014
باز کردنBiotransformation of testosterone and testosterone heptanoate by four filamentous fungiGhasemi, S., Mohajeri, M., and Habibi, Z9/6/2014
باز کردنBiotransformation of active methylene compounds by Saccharamyces cerevisiaeGhasemi, S., Habibi, Z*., Notash, B 9/20/2015
باز کردنBiotransformation of two furanocoumarins by fungal species Aspergillus sp. PTCC 5266 and Aspergillus niger PTCC 5010Ghasemi, S., Mohajeri, M., and Habibi, Z2/2/2018
باز کردن[Cu3 (BTC) 2]: A metal–organic framework as an environment-friendly and economically catalyst for the synthesis of tacrine analogues by Friedländer reaction under conventional and ultrasound irradiationNikseresht, A*., Ghasemi, S., and Parak, S5/23/2018
باز کردنThe 11-hydroxylation of medroxyprogesterone acetate by Absidia griseolla var. igachii and Acremonium chrysogenumSaba Ghasemi*, Marjan Heidary, and Zohreh Habibi6/13/2019
عنوان 
سال 
دریافت جایزه دکتر آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان1395
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
بررسی فیتوشیمیائی عصاره کلروفرمی گونه گياهی Boiss. Eryngium noeanumتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران139761035-1047
عنوان 
زیست تبدیل فورانوکومارین¬های پیوسدانین و اوراسلن استخراج شده از گونه¬ی گیاهیOpopanax hispidus با استفاده از دو گونه¬ی قارچیAspergillus sp. PTCC 5266 و Aspergillus niger PTCC 5010
 

بازدید: 2223

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به صبا قاسمی می‌باشد.